a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Brodski

RELATED STORIES

Lutosławski
Julia Hartwig Poet
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Z tych właśnie kompozytorów w takiej bliskiej przyjaźni byliśmy z Lutosławskim. To ja potem jakoś nauczyłam się słuchać jego muzykę, zresztą uważam, że ona jest... że ona jest do osiągnięcia w słuchaniu. Ale bardzo to było miłe – myśmy się spotykali, no u nich przeważnie i urządzali takie kolacyjki albo spotkania na... na kawę. Lutosławski był człowiekiem, który... dla którego muzyka była absolutnie wszystkim, ale nie wyłączył się z życia społecznego i pamiętam, że to był okres ruchu „Solidarności” i pierwsze spotkanie – on właściwie zainicjował przyjaźń z nami. Po prostu myśmy się nie znali, on zadzwonił do nieznanych właściwie ludzi – ale już wiedział do kogo dzwoni – zadzwonił do... do Artura i do mnie z prośbą, żebyśmy do niego przyszli z wizytą. Więc to było dosyć nieoczekiwane, ale bardzo miłe. Bardzośmy się z tego cieszyli i na domiar tamże, w tego... przy tej samej... przy tym spotkaniu był obecny Adam Michnik, no więc... taki zespół, powiedziałabym – nie tyle zespół właśnie, bo każdy... każdy trochę od lasa do Sasa, do lasa. Ale chcę tu powiedzieć, że Lutosławski jak gdyby mimo wielkiej pracowitości muzycznej, nie odżegnywał się także od spraw społecznych. Zmęczony? I myśmy byli między innymi – chociaż z pewnością nie tylko – ale między innnymi byli... byliśmy źródłem jego informacji o tym, co się dzieje... co się dzieje w tym świecie nieoficjalnym w Polsce. I ponieważ my mieliśmy bardzo wielu znajomych, no i do tego stopnia on się dał wciągnąć w te problemy jak gdyby... społeczno-artystyczne, no jednak problematyki narodowej – nie lubię tego słowa, ale... ale tak – że poprowadził drugi kongres kultury po tym pierwszym... o tyle nieudanym, że został przerwany stanem wojennym, bo był bardzo udany – tam były świetne wystąpienia do dzisiaj cytowane. Ale ponieważ postanowiliśmy jeszcze... jeszcze jeden kongres zwołać, nawet byłam w tym takim... komitecie przygotowawczym do tego i on się zgodził w ogóle wygłosić pierwsze przemówienie. No, pierwsze przemówienie oczywiście musiało zawierać pewne elementy tych... tych naszych oczekiwań, prawda i tych naszych... tej naszej niezgody. Tutaj mam dzisiaj jakieś takie zdjęcie, gdzie siedzimy na... na tym jego przemówieniu: Holoubek, Woroszylski, Artur. Najdziwniejsze, najbardziej – że tak powiem – odrębne środowiska, ale myśmy się bardzo zawsze komunikowali z tymi środowiskami i myślę, że to na dobre wyszło i nam i nawet temu, co pisaliśmy. Się wygadałam...

[Q] A jakiej muzyki najwięcej Pani słucha, jakich kompozytorów Pani... najchętniej?

Tutaj mam też taką opowiastkę. Mianowicie moim ulubionym kompozytorem jest Haydn. Wybieram jego płyty i właściwie nieustannie gram sobie Haydna, bo to jest ogromna, bardzo bogata... bogata twórczość.

Among these composers was Lutosławski with whom we had a close friendship, and I later learned to listen to his music which I consider to be within the range of what I can listen to. But it was very pleasant, we'd meet, usually in their home where they prepared dinners or where we'd meet for coffee. Lutosławski was someone for whom music was absolutely everything but he didn't cut himself off from social life, and I remember it was the time that the Solidarity movement had its first meeting, he initiated the friendship between us. We didn't know one another, he rang complete strangers – although he already knew who he was calling – he rang Artur and me asking us to come and visit him. So this was rather unexpected but very nice. We were very pleased about this especially as Adam Michnik was present at that meeting, so the team, I'd say... not so much a team because it was a bit of a hotchpotch. But I want to say here that despite being musically industrious, Lutosławski didn't cut himself off from social issues – are you tired? – and we, along with other people – we definitely weren't the only ones – but among others... we were the source of the information he received about what was happening in this unofficial world in Poland. And since we had a great many friends and he became so drawn into the socio-artistic issues which were national issues – I don't like that word but, yes – he led the Second Congress of Culture after the first, unsuccessful one... well, it was unsuccessful in that it was interrupted by martial law but it was a great success and there were wonderful performances which are recalled to this day. But we decided to hold another congress... I was even on the organising committee, and he agreed to give the opening speech. The opening speech had to, of course, include some elements of our expectations and some of our... disputes. I've got here a photograph where we're all at this speech, Holoubek, Woroszylski, Artur. The strangest... the most, I'd say, disjointed groups but we always communicated with these groups and I think that was to our benefit and the benefit of what we wrote.

[Q] What type of music do you listen to the most, which composers do you most like...

I have a story here, too. My favourite composer is Haydn. I choose his records and play his music continually because his creativity is vast and very, very rich.

Born to a Polish father and a Russian mother, Julia Hartwig (1921-2017) was a Polish poet, essayist, translator and author of children's books. She studied at the University of Warsaw, the Catholic University in Lublin and the Jagiellonian University in Kraków. Czesław Miłosz called her 'the grande dame of Polish poetry'. Julia Hartwig was one of the few poets in Poland who made masterly use of poetic prose. She translated poems by Apollinaire, Rimbaud, Max Jacob, Cendrars and Supervielle, and published monographs on Apollinaire and Gerard de Nerval. She also translated from English, and published a large anthology of American poetry which she co-edited in 1992 with her late husband, the poet Artur Międzyrzecki.

Listeners: Andrzej Wolski

Film director and documentary maker, Andrzej Wolski has made around 40 films since 1982 for French television, the BBC, TVP and other TV networks. He specializes in portraits and in historical films. Films that he has directed or written the screenplay for include Kultura, which he co-directed with Agnieszka Holland, and KOR which presents the history of the Worker’s Defence Committee as told by its members. Andrzej Wolski has received many awards for his work, including the UNESCO Grand Prix at the Festival du Film d’Art.

Tags: Solidarity, Second Congress of Culture, Witold Lutosławski, Artur Międzyrzecki, Gustaw Holoubek, Wiktor Woroszylski, Joseph Haydn, Stanisław Lem

Duration: 3 minutes, 25 seconds

Date story recorded: June 2010

Date story went live: 16 October 2011