a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Henio Świderski

RELATED STORIES

Celebrating May Day with a 'captive' audience
Aleksander Smolar Political scientist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Tam często w więzieniu na Rakowieckiej... mimo że to było więzienie śledcze – sprowadzano ludzi już skazanych po to, żeby donosili czy żeby prowokowali. I ja nie wykluczam, że on w tym celu był sprowadzony. Nie sądzę, żeby był Janusz Szpotański... żeby był w tym celu sprowadzony, chociaż on już był też skazany, już dość dawno. Ale w każdym razie często ci ludzie – później spotkałem takiego Lipskiego, prawda, który był Polakiem w Szwecji, miał jakąś flotę własną.... ale tam też jakieś przemyty do Polski. Ale on myślę, że też odgrywał rolę takiego donosiciela celowego. W każdym razie to było wspaniałe intelektualne miejsce. A i był jeszcze... i był jeszcze taki student z mojego wydziału, z ekonomii... I byliśmy we czterech i postanowiliśmy, między innymi, urządzić akademię... akademię na rzecz 1 Maja. Ja oczywiście odgrywałem rolę politruka – wygłosiłem przemówienie zasadnicze. Notabene w czasie studiów wojskowych..., jak zdawałem egzamin na koniec studiów wojskowych, to był tam taki major Omelan. Po zdaniu egzaminu dał mi tę trójkę i powiedział: „Smolar, żołnierz z was będzie jak z koziej dupy trąbka. Komisarzem będziecie”. No i byłem komisarzem w więzieniu. W jakimś sensie można powiedzieć, że idee – świat idei, czyli również ideologii w jakimś sensie – był zawsze światem mojego życia. To prawda.

No, w każdym razie ja wygłosiłem przemówienie. Janusz Szpotański zapewnił program artystyczny, gdzie śpiewał te różne piosenki przez siebie ułożone czy wiersze cytował. Już nie pamiętam jaką rolę odgrywali Polan-Haraschin i ów student. W każdym razie to było... to było urocze.

They often brought prisoners who had already been sentenced to that prison on Rakowiecka Street, despite it being a remand prison, either so that they'd inform on others or by way of provocation. And I don't rule out that [Haraszim] was brought there for that reason. I don't believe that Janusz Szpotański was brought there for that although he'd also already been sentenced quite some time before. In any case, these people were often… later, I met a man called Lipski there who was a Pole from Sweden; he had his own fleet somewhere. He was… there was some kind of smuggling into Poland going on. But I think he was also there in the role of a cell informer. In any case, it was a wonderfully intellectual place. Oh and there was also a student there from my department of economics… and there were four of us there and one of the things we decide to do was to organise a celebration… a celebration for May 1st. I, of course, played the role of the political commissar and I made the principal speech. By the way, when I was doing my military studies, when I was taking my final exam in military studies there was a major there called Omelan. After I'd passed my exam, he gave me an average grade and said, 'Smolar, you'll be as useless as tits on a bull as a soldier. You're going to be a political commissar'. And so that's what I was in prison. You could say that in some sense, the idea, the world of ideals and therefore ideology was always the world I lived in. That's true.

In any case, I gave the speech. Janusz Szpotański took care of the artistic side, singing songs that he'd composed and reciting poems. I don't remember what active roles were played by Polan Haraschin and that student, apart from that of the audience. In any case, it was lovely.

Aleksander Smolar (b. 1940) is a Polish writer, political activist and adviser, vice-president of the Institute for Human Sciences and president of the Stefan Batory Foundation.

Listeners: Vitek Tracz

Vitek Tracz is a London-based entrepreneur who has been involved in science publishing, pharmaceutical information and mobile phone-based navigation.

Tags: Janusz Szpotański

Duration: 1 minute, 59 seconds

Date story recorded: September 2017

Date story went live: 20 December 2018