a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

From Russian literature to the Church and the Left – topics covered by Aneks

RELATED STORIES

Who was contributing material to Aneks?
Aleksander Smolar Political scientist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

O, taki jest profil od początku Aneksu – jeden z pierwszych numerów to jest Utopia a socjalizm, nie, chyba Utopia i lewica, czyli taki utopijny wymiar lewicy. Publikowaliśmy też teksty typowo, można powiedzieć, sowietologiczne, czyli analizy naszych krajów regionu pisane przez specjalistów zachodnich. Przedrukowywaliśmy teksty opozycjonistów czeskich. Nie tylko opozycjonistów, nawet z czasów Praskiej Wiosny; Węgrów, Rosjan. To był świat, można powiedzieć, naszych zainteresowań. To znaczy świat idei, która mogła być przydatna jako strawa duchowa i świat równocześnie informacji o tych krajach, które są bliskie czy też powinny być bliskie Polakom ze względu na podobieństwo problematyki, z którą zmagają się. Porównywaliśmy różne teksty: filozoficzne, politologiczne, ekonomiczne – sporo też ze względu na moje zainteresowania – sporo tekstów ekonomicznych. Mieliśmy zresztą bardzo dobrych współpracowników polskich później, kiedy drukowaliśmy teksty polskie – to był Włodzimierz Brus, mój ex-szef, również był Staszek Gomułka z London School of Economics, Bauman. Nie pamiętam w tej chwili, czy były też teksty Marysi Hirszowicz. No w każdym razie filozoficzne czy takie ogólne eseje Leszka Kołakowskiego, ale też młodszego pokolenia. I to spotkało się z dobrym przyjęciem od początku. To, co było charakterystyczne dla nas i związane z obciążeniem naszym, można powiedzieć, z garbem psychicznym, że myśmy przez dłuższy czas w ogóle nie publikowali stopki, włącznie z moim nazwiskiem. Ono się pojawiło później – moje nazwisko tylko – bo właściwie trudno mówić o redakcji – było to coś spontanicznego z numeru na numer właściwie. To się zmieniło, poza tym, że to był jakby family business – rodzinny, to znaczy, że w to były zaangażowana Iśka i Nina, Gienek i ja. To był stały skład. Poza tym byli ludzie, którzy byli ściśle związani, właśnie tak jak Dorosz, jak Gross, natomiast inni to byli ludzie, którzy często z chęcią uczestniczyli w dyskusjach, podsuwali teksty, tłumaczyli – bardzo oddane osoby i coraz więcej z kraju. W każdym razie nazwisko moje pojawia się bardzo późno. Podobnie jak w Wolnej Europie występuję pod pseudonimem i i moje teksty przez dłuższy czas w Aneksie są podpisywane pseudonimami różnymi.

[Q] Różnymi?

Proszę?

[Q] Różnymi?

Różnymi pseudonimami. Tak, to się zmienia w czasie. Pamiętam: Andrzej Wert, później jakiś inny. Nawet, już mówiąc prawdę, nie bardzo pamiętam, jakie było źródło tych pseudonimów.

So that was the profile Aneks had from the start. One of our first issues was Utopia and socialism, actually no, I think it was Utopia and the Left, in other words the utopian dimension of the left wing. We published what you could call typical texts, sovietological or in other words, analyses of the countries in our region written by Western specialists. We reprinted texts by Czech oppositionists and not only oppositionists, but also from the time of the Prague Spring – Hungarians, Russians; that was the world where our interests lay. It was the world of concepts that could feed the spirit, a world of information about countries which were or ought to be close to Poles because they, too, were dealing with similar issues. We compared various texts – texts on philosophy, on political science, on economics and, because of my interests, we published a lot of material on economics. Later, when we were publishing Polish material, we had some very good people working with us. There was Włodzimierz Brus, my former boss, Staszek Gomułka from the London School of Economics, and there was other Polish content on economics and sociology – we had some very good ones, like the one from Bauman. I can't recall at the moment whether we had anything from Marysia Hirszowicz. We also had essays on philosophy and on general topics by Leszek Kołakowski and some material from the younger generation. At first, this was well-received in the West. The thing that was characteristic in our case and was linked to our burden, the baggage we carried around with us was that for a long time we didn't add an imprint page so no names, my own included, were published. It appeared later – only my name. It wasn't an imprint page because there was no real editorial board – that kind of thing was spontaneous from one issue to the next. This then changed and besides it was a sort of family business meaning Iśka and Nina, and Gienek and I were the permanent staff running things. In addition, there were close associates, people like Dorosz, Gross whereas the others were people who gladly took part in frequent discussions, suggested content, translated – people who were very dedicated and of whom there was a growing number coming from Poland. In any case, my name appears very late, very late. It was the same in Radio Free Europe where I used a pseudonym and in the newspaper, and my texts… for a long time, my contributions to Aneks were signed using various pseudonyms.

[Q] Different ones?

Sorry?

[Q] Different ones?

Different pseudonyms. Yes – they changed over time. I remember: Andrzej Wert and then later other ones. I can't even remember the origin of these pseudonyms any more.

Aleksander Smolar (b. 1940) is a Polish writer, political activist and adviser, vice-president of the Institute for Human Sciences and president of the Stefan Batory Foundation.

Listeners: Vitek Tracz

Vitek Tracz is a London-based entrepreneur who has been involved in science publishing, pharmaceutical information and mobile phone-based navigation.

Tags: Aneks, Zygmunt Bauman, Włodzimierz Brus, Staszek Gomułka, Leszek Kołakowski

Duration: 3 minutes, 19 seconds

Date story recorded: September 2017

Date story went live: 20 December 2018