a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Avoiding the past

RELATED STORIES

Aneks on-line
Aleksander Smolar Political scientist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

[Q] What is this quarterly? How many years…?

How many years did it exist? 17? 16? 17? Something like that. Aneks. Yes. Yes, well that was quite a long time, yes – quite a long time. I've got here… my brother gave me these as a present – four issues bound into one volume. It's somewhere up there on the left-hand side, I don't remember where it is exactly, I can't see it. Anyway, these weren't very big journals but they had a lot of content and to this day, so people who have seen them tell me, there's a lot in them that hasn't aged. And I have to add that the academic on-line publication, Liberal Criticism, sorry – Liberal Culture. Liberal Culture – they undertook… we're enormously grateful to them, we regarded it as an extravagance… together with the National Archives – in all honesty, I don't remember who any more – they digitised everything and it is currently accessible on the Liberal Culture website. Everything along with a very comprehensive description and with interviews with us, with Gienek and with Nina, together with various elements of very thorough editorial work. So it exists now not just in this print version – there probably aren't many copies left – but also in this electronic version which gives us easy access to everything that was published then. I don't think there's a single article there that I'd now be ashamed of. I'm sure there are some there which from today's point of view are anachronistic. I have evolved, we have evolved, times have changed, opinions, points of view so some of this is inevitable, but in any case this was a substantial piece of positive and useful work.

[Q] Jaki to jest kwartalnik... ile lat?

Ile lat on funkcjonował? 17? 16? 17? Coś takiego. Aneks. Tak. Tak, no to był kawał czasu. Tak jest. To był kawał czasu. Ja tutaj mam oprawione, to brat mi dał w prezencie oprawione po cztery numery czy coś takiego w jednym tomie. Tam gdzieś chyba na górze po lewej stronie, nie pamiętam gdzie to jest. Coś nie widzę, ale w każdym razie to nie były wielkie zeszyty, ale one były bardzo treściwe i do dzisiaj – to znaczy mówią mi to ludzie, którzy to przeglądali – tam jest masa rzeczy, które się nie zestarzały. Zresztą trzeba powiedzieć, że takie pismo intelektualne, internetowe, które wychodzi, Krytyka Liberalna, przepraszam – Kultura Liberalna – oni podjęli się rzeczywiście i jesteśmy im ogromnie wdzięczni, właściwie uznaliśmy to za ekstrawaganckie – oni w porozumieniu z... z Archiwum chyba Narodowym, już mówiąc prawdę, teraz nie pamiętam – oni to wszystko zostało zdigitalizowali i jest w tej chwili dostępne na stronie Kultury Liberalnej. To wszystko włącznie z opracowaniem bardzo solidnym, włącznie z wywiadami, z nami, z Gienkiem i z Niną, z różnymi elementami takiej bardzo solidnej pracy wydawniczej. Tak że to istnieje nie tylko w tej wersji papierowej – egzemplarzy pozostało zapewne niewiele – ale też w wersji elektronicznej, która pozwala na łatwy dostęp do wszystkiego, co wówczas zostało opublikowane. Nie myślę, żeby tam się ukazał chociaż jeden tekst, którego mógłbym się wstydzić. Na pewno tam są teksty, które są z dzisiejszej perspektywy anachroniczne i które sam bym uznał za anachroniczne. Zresztą ewoluowałem, ewoluowaliśmy, czasy się zmieniły, oceny, spojrzenia, więc to jest częściowo nieuchronne, ale w każdym razie to... to był kawałek przyzwoitej i pożytecznej pracy.

Aleksander Smolar (b. 1940) is a Polish writer, political activist and adviser, vice-president of the Institute for Human Sciences and president of the Stefan Batory Foundation.

Listeners: Vitek Tracz

Vitek Tracz is a London-based entrepreneur who has been involved in science publishing, pharmaceutical information and mobile phone-based navigation.

Tags: Aneks, Liberal Culture

Duration: 2 minutes, 36 seconds

Date story recorded: September 2017

Date story went live: 20 December 2018