a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

My dispersed family

RELATED STORIES

Reflecting on my life story
Aleksander Smolar Political scientist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Jak umówiliśmy się, to wtedy postawiłem sobie pytanie: o czym ja właściwie chcę mówić? To znaczy... to znaczy to wiadomo było: po pierwsze, w jakimś planie elementarnym, to zresztą na pewno będzie najważniejsze w tym, co będę opowiadał, to po prostu fakty... fakty z życia, prawda. Ale ja nie chciałem jednocześnie, żeby to była po prostu wyłącznie autobiografia, jakieś elementy autobiografii, czy CV: urodziłem się, kształciłem się, wyjechałem, przyjechałem... To był dla mnie też pretekst, żeby się przez chwilę zastanowić – nie miałem niestety przy moim trybie życia między Warszawą i Paryżem, przy też bardzo i częstych wyjazdach gdzie indziej, innymi słowy, przy życiu w ruchu i też przy pewnej niechęci, o czym mówiłem, do introspekcji i do wspominania – nie miałem za dużo czasu ani też cierpliwości, ochoty. Ale w każdym razie postawiłem sobie pytanie: jakie są właściwie takie podstawowe linie, które można by nakreślić i które... które organizowały moją... moją biografię? To czym byłem, to jak żyłem, to o czym myślałem. Podstawowe linie. Zarówno te, które nie ode mnie zależały zupełnie, tylko zdeterminowane były przez czynniki zewnętrzne, jak i te, które wynikały jakoś z przemyśleń, z pasji, z wyborów, prawda. Otóż widzę takich... widzę takich parę takich linii.

Once we’d arranged to meet, I asked myself: what exactly do I want to talk about? I mean, that was clear: firstly, in some elementary plan, and this will matter the most in all of the things that I’ll talk about, there will simply be facts from my life. But at the same time, I didn’t want it to just be an autobiography, elements taken from my autobiography or CV: I was born, I went to school, I left, I came back…This gave me an excuse to stop and reflect for a while. Unfortunately, I didn’t have much time with my life divided between Warsaw and Paris and my many and frequent trips to various places, in other words, being permanently in motion and also with a certain unwillingness, as I’ve already mentioned, to engage in introspection and to reminisce – I didn’t have much time or even the patience nor the will. Nevertheless, I asked myself the question: what are the fundamentals that I could mark out and which would somehow define my life story? The kind of person I was, how I lived, what I thought about. Fundamental tracks. This would include those which were independent of me but had been determined by external factors as well as those which were the result of considered thought, passion, choice. And so I can see a couple of these tracks.

Aleksander Smolar (b. 1940) is a Polish writer, political activist and adviser, vice-president of the Institute for Human Sciences and president of the Stefan Batory Foundation.

Listeners: Vitek Tracz

Vitek Tracz is a London-based entrepreneur who has been involved in science publishing, pharmaceutical information and mobile phone-based navigation.

Tags: autobiography, reminiscence

Duration: 1 minute, 57 seconds

Date story recorded: September 2017

Date story went live: 09 November 2018