a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

The Stefan Batory Foundation

RELATED STORIES

Changing party leaders
Aleksander Smolar Political scientist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Powracając jeszcze na chwilę do problemów właśnie Tadeusza Mazowieckiego i partii, rzeczywiście odegrałem pewną rolę w odsunięciu go od kierownictwa i w wyborze Leszka Balcerowicza. Znów, wiele osób do dzisiaj mi tego nie może wybaczyć. No, ale uważałem po prostu, że Tadeusz Mazowiecki był świetnym państwowcem, natomiast nie był człowiekiem partii i partia go nie interesowała, nie był w stanie partii prowadzić. I że Leszek Balcerwicz był pod tym względem dużo bardziej dynamiczny, zdecydowany. Później sie okazało, że co prawda był w stanie zmobilizować i podnieść notowania tej partii. Teraz właśnie minęła okrągła rocznica, dwudziesta rocznica, i nawet w sobotę – nie było mnie, ale zostałem zaproszony na uroczystość w rocznicę właśnie wyborów, gdzie Unia zdobyła wyjątkowy jak na siebie wynik. Ale szybko to się skończyło, bo jak Leszek Balcerowicz poszedł do rządu, to przestała go interesować partia. On też był raczej człowiekiem rządu, a nie polityki ani partii. Tak to wyglądało. Natomiast polityka mnie interesowała w dalszym ciągu, tylko traciłem pewne narzędzia oddziaływania politycznego, to znaczy zwłaszcza później, jak się Unia Wolności rozpadła, liberałowie wystąpili, założyli własną partię, Platformę Obywatelską, która odnosiła wiele sukcesów do 2015 roku. Wtedy znalazłem się na marginesie, postanowiłem wystąpić z aktywnej polityki partyjnej.

Coming back for a moment to the issues of Tadeusz Mazowiecki and the party, well, yes I did have a hand in having him removed from the leadership and in the election of Leszek Balcerowicz. Again, to this day many people can’t forgive me for this. But I simply believed that Tadeusz Mazowiecki was remarkable as a national leader but he wasn’t a party man and the party didn’t interest him and he wasn’t able to lead it. In this respect, Leszek Balcerowicz was much more dynamic and determined. Later, it turned out that he was able to motivate and raise the profile of this party. We’ve just had an anniversary, the 20th anniversary, and this previous Saturday – I wasn’t there but I was invited to the celebrations on the anniversary of the elections at which the Union [of Freedom] had an uncharacteristically good result. But this quickly came to an end because when Leszek Balcerowicz joined the government his interest in the party ended. He, too, was a government man more than a party or politics man. That’s how it was. I, on the other hand, would change. Politics continued to interest me although I was losing some of my tools for exerting political influence especially later when the Union of Freedom disintegrated, the liberals left creating their own party, Citizen’s Platform, which was very successful up to 2015 when I found myself on the margin so I decided to leave active party politics.

Aleksander Smolar (b. 1940) is a Polish writer, political activist and adviser, vice-president of the Institute for Human Sciences and president of the Stefan Batory Foundation.

Listeners: Vitek Tracz

Vitek Tracz is a London-based entrepreneur who has been involved in science publishing, pharmaceutical information and mobile phone-based navigation.

Tags: Tadeusz Mazowieczki, Leszek Balcerowicz

Duration: 1 minute, 46 seconds

Date story recorded: September 2017

Date story went live: 09 November 2018