a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Meeting with Allan Starski in The Shadow Line

RELATED STORIES

The Shadow Line as a film about Conrad
Andrzej Wajda Film-maker
Comments (0) Please sign in or register to add comments

Powoli, żeby nie odstępować od Josepha Conrada, zaczęliśmy się zastanawiać, czy by to... był taki pomysł, że czy by to się nie dało połączyć z pierwszym spotkaniem Josepha Conrada z morzem, to znaczy ze Smugą cienia. No potem żeśmy doszli do wniosku, że trudno jest ożenić te dwie rzeczy razem, no i że może by zrobić Smugę cienia. Thames Television zainteresowało się tym projektem, no i powierzyło mi realizację takiego filmu, pod warunkiem, że będzie to film mówiony po angielsku. No ale ponieważ poczułem, że mogę zrobić taką próbę, tym bardziej, że nie mieliśmy zamiaru robić filmu w Anglii i z angielską ekipą, tylko z polską ekipą. Witold Sobociński stanął za kamerą, dobraliśmy angielską grupę aktorów. Nasz artysta, który okazał się być geniuszem zupełnie w szybkim nauczeniu się obcych języków – mówię o Marku Kondracie – który błyskawicznie opanował nie tylko język angielski, ale zimitował, że tak powiem bardzo dobrze brzmienie.

[Q] On nawet Pana świetnie imituje.

A, to wiem o tym, niezależnie od tego. W związku z tym, nagle, że tak powiem, porozumieliśmy się z moimi bułgarskimi przyjaciółmi, bo kiedyś część filmu Popioły była realizowana w Bułgarii. Oni chętnie, że tak powiem, otworzyli się, swoje porty, na żaglowiec, który przypłynął z Londynu. No i zaczęliśmy pracę nad, że tak powiem, Smugą cienia, która się okazała bardzo trudnym przedsiewzięciem, dlatego że to wszystko jest utkane z tak delikatnej materii literackiej, że... z tak nieuchwytnych dialogów, sytuacji. Nie wiem, co myśleć o tym filmie. Do dzisiejszego dnia nie mam jakiegoś poglądu, czy zrobiłem ten film dobrze, czy można go było zrobić lepiej. Są tacy, którzy uważają, że to jest jeden z najlepszych moich filmów. Nie wiem tylko, czy to są moi przyjaciele, czy to są moi wrogowie, ale jest taki pogląd. Jeden z największych niemieckich reżyserów teatralnych Peter Stein uważał, że właśnie tu udało mi się coś zrobić, czego nie ma w innych filmach.

Gradually, so as not to abandon Joseph Conrad, we began to consider whether we couldn't join this to Joseph Conrad's first encounter with the sea which was The Shadow Line. Later, we decided that it would be hard to join these two things and so perhaps we should just make The Shadow Line. Thames Television was interested in this project and commissioned the film on condition that it would be in English. I felt I could undertake this kind of attempt especially as we didn't intend to make the film in England using an English crew, but a Polish one. Witold Sobociński was behind the camera and we gathered a group of English actors. Our artist turned out to be an absolute genius at learning foreign languages in no time, I'm referring to Marek Kondrat, who not only mastered but managed to imitate its sound brilliantly.

[Q] He even does a wonderful imitation of you.

Ah, yes, I know, but that aside. In view of this, we made contact with my Bulgarian friends - at one point, some of the film Ashes was being made in Bulgaria. They very readily opened their ports to the sail ship that had come over from London, and we began work on The Shadow Line which turned out to be a very difficult enterprise because everything is composed of delicate literary material, intangible dialogues and situations. I don't know what to make of this film. To this day, I don't have an opinion on whether it's a well made film or if it could be improved upon. There are those who think that this is one of my best films but I don't know whether it's my friends or my enemies who think this. One of the greatest German theatre directors, Peter Stein, thinks I've achieved something here which is in none of my other films.

Polish film director Andrzej Wajda (1926-2016) was a towering presence in Polish cinema for six decades. His films, showing the horror of the German occupation of Poland, won awards at Cannes and established his reputation as both story-teller and commentator on Poland's turbulent history. As well as his impressive career in TV and film, he also served on the national Senate from 1989-91.

Listeners: Jacek Petrycki

Cinematographer Jacek Petrycki was born in Poznań, Poland in 1948. He has worked extensively in Poland and throughout the world. His credits include, for Agniezka Holland, Provincial Actors (1979), Europe, Europe (1990), Shot in the Heart (2001) and Julie Walking Home (2002), for Krysztof Kieslowski numerous short films including Camera Buff (1980) and No End (1985). Other credits include Journey to the Sun (1998), directed by Jesim Ustaoglu, which won the Golden Camera 300 award at the International Film Camera Festival, Shooters (2000) and The Valley (1999), both directed by Dan Reed, Unforgiving (1993) and Betrayed (1995) by Clive Gordon both of which won the BAFTA for best factual photography. Jacek Petrycki is also a teacher and a filmmaker.

Tags: Shadow Line, Thames Television, Ashes, Bulgaria, Joseph Conrad, Witold Sobociński, Marek Kondrat, Peter Stein

Duration: 2 minutes, 40 seconds

Date story recorded: August 2003

Date story went live: 24 January 2008