a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Politician - film director

RELATED STORIES

Senator Andrzej Wajda
Andrzej Wajda Film-maker
Comments (0) Please sign in or register to add comments

W momencie kiedy z obrad Okrągłego Stołu i decyzji Okrągłego Stołu wyniknęło, że mają nastąpić ograniczone wybory do Sejmu, tak żeby mogli wejść działacze opozycji i 'Solidarności' i powstanie Senat, do którego wybory są wolne, bardzo rozsądnie i myślę, że to był dobry krok – Lech Wałęsa i jego doradcy postanowili, żeby tymi, którzy będą startować w tych wyborach, poza działaczami opozycji, którzy mieli już swoje nazwiska znane i działaczami związku zawodowego 'Solidarność', żeby też wystąpiła pewna grupa intelektualistów. Dlaczego? No bo myśmy mieli nazwiska. Nie mogąc przeprowadzić kampanii wyborczej, bo ta była bardzo krótka i nie mając, że tak powiem, wielkich szans – mieliśmy większe szanse, jeżeli czyjeś nazwisko coś mówiło. Jak ja przyjechałem do Suwałk, mojego rodzinnego miasta, to wiedzieli jak ja się nazywam, jakie filmy zrobiłem. I w związku z tym, jeżeli po jednej stronie partyjnej startował miejscowy generał i na to samo stanowisko w Senacie startowałem ja, no to przynajmniej ci wyborcy wiedzieli, kim ja jestem. Zresztą bardzo zabawne dlatego, że były też próby takiej quasi-antypropagandy, którą prowadziła partia na terenie Suwałk, że jak to będzie, że reżyser będzie reprezentował miejscową ludność, co on może, co on wie. I taki wierszyk został zrobiony i został rozplakatowany, i na tym wierszyku było napisane: 'Czy reżyser z daleka zrozumie prostego człowieka?' To było o mnie właśnie. No ale okazuje się, że mieszkańcy Suwałk nie bali się tego, czy ja zrozumiem, czy nie zrozumiem prostego człowieka, i zostałem senatorem. A zostawszy senatorem, brałem udział w wydarzeniach, które mnie się wydaje zadecydowały o tym, co się stało dalej. W dobrym sensie, bo dzisiaj się chce przedstawić ten moment w świetle takim dwuznacznym. Nie. Myślę, że i decyzje co do wolnego rynku, i decyzje co do ekonomii naszego kraju, co do tego, żeby stworzyć nową strukturę, która będzie samorządową strukturą – wszystkie te decyzje i ekonomiczne, i polityczne, i gospodarcze – wszystkie one dobrze się przysłużyły naszemu krajowi.

When it became clear from the debates and decisions of the Round Table that there would be limited elections to parliament so that members of the opposition and of Solidarność could join and the Senate could be formed, the elections to the Senate being free very sensibly and I think this was a good move - Lech Wałęsa and his advisors decided that the people who would participate in these elections, other than activists from the opposition whose names were already known along with activists from the trade union Solidarność, that there would also be a group of intellectuals. Why? Well, because we were names. They hadn't been able to conduct an election campaign because it had been very short and they didn't have much of a chance, but we had a very good chance if someone's name meant something. I went to Suwałki, my home town, where they knew my name and the films I made. So, if on the side of the Party the local general was the candidate and then there was me also vying for the same seat in the Senate, then at least the electorate knew who I was. It was all very amusing because there was an attempt at quasi-antipropaganda which the party conducted in the Suwałki area saying, how is a film director going to represent the local people, what can he do, what does he know? A short verse was made up and plastered up on posters and it went like this: 'Let's see if the film director can, understand the simple man.' This was about me. But it seems that it didn't matter to the people of Suwałki whether I could or couldn't understand the simple man and I became a senator. Having been elected a senator, I participated in events which I think determined what happened next but in a good way because I think that today, people want to present that moment in an ambiguous light. I think that the decisions regarding the free market and the economy of our country, to form a new structure which would be self-governing, all of these decisions regarding the economy and politics served our country well.

Polish film director Andrzej Wajda (1926-2016) was a towering presence in Polish cinema for six decades. His films, showing the horror of the German occupation of Poland, won awards at Cannes and established his reputation as both story-teller and commentator on Poland's turbulent history. As well as his impressive career in TV and film, he also served on the national Senate from 1989-91.

Listeners: Jacek Petrycki

Cinematographer Jacek Petrycki was born in Poznań, Poland in 1948. He has worked extensively in Poland and throughout the world. His credits include, for Agniezka Holland, Provincial Actors (1979), Europe, Europe (1990), Shot in the Heart (2001) and Julie Walking Home (2002), for Krysztof Kieslowski numerous short films including Camera Buff (1980) and No End (1985). Other credits include Journey to the Sun (1998), directed by Jesim Ustaoglu, which won the Golden Camera 300 award at the International Film Camera Festival, Shooters (2000) and The Valley (1999), both directed by Dan Reed, Unforgiving (1993) and Betrayed (1995) by Clive Gordon both of which won the BAFTA for best factual photography. Jacek Petrycki is also a teacher and a filmmaker.

Tags: Round Table talks, Solidarność, Senate, Suwałki, Lech Wałęsa

Duration: 3 minutes, 9 seconds

Date story recorded: August 2003

Date story went live: 24 January 2008