a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

How Raymond Aron influenced me

RELATED STORIES

Warsaw University’s excellent economists
Aleksander Smolar Political scientist
Comments (0) Please sign in or register to add comments

[Q] Troszkę... zacząłeś uniwersytet, zaczął się w jakimś sensie nowy świat. Nagle zrobiłeś się dobrym uczniem...

Tak.

[Q] Powiedz trochę o tym właśnie, o... o uczeniu się, o wejściu do nowego systemu wiedzy...

No, jak mówiłem – to, co było moją pasją to w jakimś sensie polityka szeroko pojmowana i poznawanie rzeczy. Otóż wydział ekonomii wówczas miał paru wybitnych wykładowców. Był wielki historyk gospodarczy, Witold Kula, który miał kulturę, też międzynarodową. On był człowiekiem, który był bardzo silnie związany ze Szkołą Annales, bardzo wybitną szkołą historii gospodarczej Braudela we Francji, jego syn też jest wybitnym historykiem, jego żona była też moim profesorem na wydziale socjologii, Nina Assorodobraj. Tam też na tym wydziale był Oskar Lange, on zajmował różne oficjalne funkcje – był wiceprzewodniczącym rady państwa, zdaje się. Nigdy nie powiedział żadnego świństwa, raczej milczał. Jako ekonomista najwybitniejsze rzeczy napisał jeszcze przed wojną. Brał udział w sławnej debacie na temat możliwości istnienia gospodarki socjalistycznej i przedstawił teoretyczne uzasadnienie, że może istnieć rynkowa gospodarka socjalistyczna. To był jego wkład; tak jak Kaleckiego – Kalecki był bardzo wybitnym analitykiem i on poprzedził wiele elementów myśli Keynesa, to znaczy wielu bardzo uważa, że właściwie on był poprzednikiem Keynesa. On nigdy nie został aż tak znany, ale jest bardzo uznanym do dzisiaj w historii ekonomii i bardziej uniwersalnym. On się nie zajmował gospodarką socjalistyczną, która jak ta Atlantyda znikła. On się zajmował problemami gospodarki rynkowej, problemami cyklów koniunkturalnych kapitalizmu. Obaj byli lewicowi, tyle że Kalecki nie angażował się w politykę. Obaj... obaj mieli za sobą długi rozdział pobytu na Zachodzie i pracy na Zachodzie.

[Q] You started university, in some way this was a new world. You suddenly became a good student…

Yes.

[Q] Say something about that, about studying, about this introduction to a new way of learning…

Well, it's… what I said… it's was my passion, it was politics in the broadest sense and the gathering of knowledge. At that time, the economics department had several excellent lecturers. There was the great economics historian, Witold Kula who was an internationally cultured man. He was very closely linked with the Annales school, Braudel's renowned school of economic history in France. His son is also an acclaimed historian, and his wife, Nina Assorodobraj, was my professor in the department of sociology. Oscar Lange was in that department, too. He had several official functions – he was vice-chairman of the National Council, I think. He never said anything morally questionable; he preferred to keep his own counsel. As an economist he was exceptional, writing his most outstanding works before the war. He participated in a famous debate about the possibility of the existence of a socialist economy and he presented a theoretical justification in support of the existence of a market socialist economy. It was his lecture, like Kalecki's. Kalecki was a very famous analyst and he, Michał Kalecki, anticipated many of the elements of Keynes' thinking, and many people believe that he, in fact, was Keynes' predecessor. He was never as famous but he remains a respected figure to this day – he's highly respected in economic history and is more universal. He didn't concern himself with socialist economics which disappeared virtually like Atlantis. His area of interest was market economics and the problems of capitalist opportunistic cycles. Both were left-wing although Kalecki didn't engage in politics. Both had long episodes of living and working in the West.

Aleksander Smolar (b. 1940) is a Polish writer, political activist and adviser, vice-president of the Institute for Human Sciences and president of the Stefan Batory Foundation.

Listeners: Vitek Tracz

Vitek Tracz is a London-based entrepreneur who has been involved in science publishing, pharmaceutical information and mobile phone-based navigation.

Tags: Witold Kula, Nina Assorodobraj, Michał Kalecki

Duration: 2 minutes, 21 seconds

Date story recorded: September 2017

Date story went live: 20 December 2018